Verkoops voorwaarden

ALGEMENE AAN- EN VERKOOPSVOORWAARDEN
Allbanners.be is een product van ASTRIA bvba 
A. Toepassingsgebied 
1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn de voorliggende algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen ASTRIA BVBA en de contractant, daarin begrepen alle voor een opdrachtgever door ASTRIA BVBA uitgevoerde opdrachten en de door ASTRIA BVBA zelf bij een leverancier bestelde goederen of diensten. 
2. Deze algemene voorwaarden sluiten alle eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de contractant uit, behoudens indien ASTRIA BVBA met de toepassing van laatstgenoemde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De eenvoudige ondertekening van de bestelbon van de contractant door ASTRIA BVBA geldt niet als een dergelijke uitdrukkelijke instemming. 
3. De structuur en titulatuur van voorliggende algemene voorwaarden hebben geen rechtskwalificerende betekenis. De eventuele nietigheid van één voorwaarde heeft geen invloed op de geldigheid van de overige algemene voorwaarden. 
 B. Aankoopvoorwaarden 
1. Ondanks tegenstrijdige bepalingen voorkomend in de bestelbonnen, contracten of andere documenten van ASTRIA BVBA worden de bestellingen enkel afgesloten onder de hierna vermelde voorwaarden, tenzij de documenten bijzondere voorwaarden inhouden die dan ook expliciet op die documenten worden vermeld. Deze bijzondere voorwaarden gelden dan enkel voor die specifieke bestelling en mogen niet als algemeen worden aanvaard. Verbale akkoorden worden niet aanvaard. 
 2. Offerte – De offerte bindt alleen de leverancier. Zij moet definitief, precies en volledig zijn en moet alles omvatten wat vereist is voor de volledige en bedrijfsklare levering van de aangeboden goederen, diensten of werken. Zij moet in overeenstemming zijn met alle wettelijke en administratieve voorschriften die op dat ogenblik in België gelden. 
3. Wijzigingen aan de bestelling – ASTRIA BVBA heeft het recht om de leveringstermijn van een bestelling te wijzigen mits hij de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt en de wijziging(en) schriftelijk kenbaar maakt. Indien de leverancier wijzigingen wenst door te voeren aangaande de bestelling, dan dienen deze wijzigingen vooraf met ASTRIA BVBA te worden besproken en is de uitvoering ervan slechts toegestaan indien zij voorafgaandelijk door ASTRIA BVBA zijn bevestigd. Bij gebrek aan die bevestiging zal de leverancier onverkort gehouden zijn tot de initiële bestellingsvoorwaarden, onder meer inzake prijs, uitvoerings- en leveringstermijn. 
4. Levering – Uitvoerings- en leveringstermijnen zoals vermeld op de bestelling zijn van strikte toepassing. Indien zij worden overschreden, heeft ASTRIA BVBA de keuze om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel haar onmiddellijk van rechtswege als ontbonden te verklaren. In beide gevallen heeft ASTRIA BVBA recht op een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 1% van de totale contractprijs per dag termijnoverschrijding, met een maximum van 10%, onverminderd haar recht om in de plaats daarvan een vergoeding te vorderen voor alle bewezen schade. Enkel een voorafgaand akkoord van ASTRIA BVBA kan een afwijking van de voorziene termijnen mogelijk maken. In alle gevallen heeft ASTRIA BVBA recht op vergoeding van alle door de niet-naleving van de overeengekomen termijn veroorzaakte schade en op vrijwaring door de leverancier voor elke schadevordering ingesteld door derden. Het voorgaande is echter niet toepasselijk indien de leverancier bewijst dat hij ingevolge overmacht in de absolute onmogelijkheid verkeerde om de overeengekomen termijnen te respecteren en indien hij, onmiddellijk nadat hij kennis had van het bestaan van deze overmacht, ASTRIA BVBA hiervan schriftelijk heeft verwittigd. In dat geval zullen de termijnen – na wederzijds overleg – met een aangepaste tijd verlengd worden. Indien deze verlenging evenwel niet langer nuttig is voor ASTRIA BVBA, is zij gerechtigd om de wederzijdse verbintenissen van rechtswege en zonder aanmaning geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren. 
5. Risico-overdracht – De risico-overdracht geschiedt op het ogenblik van de levering. 
 6. Verzending – De verzending en het vervoer zijn voor rekening en risico van de leverancier. Indien verzendingskosten ten laste worden gelegd aan ASTRIA BVBA dan moet dit voorafgaandelijk schriftelijk bevestigd zijn door ASTRIA BVBA. Alle leveringen moeten verzonden worden aan het leveringsadres zoals vermeld in de bestelling. Alle leveringen worden geacht plaats te vinden binnen de normale openingsuren van het bedrijf. 
7. Verpakking – De verpakking is ten laste van de leverancier. De verpakking moet aangepast zijn aan het transport en moet conform zijn met de van kracht zijnde reglementen. De verpakking moet elke vorm van beschadiging tijdens het transport vermijden. Indien de verpakking een waarde vertegenwoordigt, dan zal zij op aanvraag aan de leverancier worden teruggezonden zonder kosten ten laste van ASTRIA BVBA. 
8. Waarborg van de leverancier - De leverancier vrijwaart ASTRIA BVBA voor elke aanspraak van een derde en voor elke schade, wegens vastgestelde of beweerde inbreuken van de geleverde goederen op industriële of intellectuele eigendomsrechten. 
9. Goedkeuring – De goederen worden ontvangen op het leveringsadres. Het tekenen van ontvangst houdt niet de goedkeuring van de geleverde goederen in. Goederen die niet voor ontvangst getekend worden, kunnen niet aanvaard worden. 
10. Kwaliteitscontrole – ASTRIA BVBA behoudt zich het recht voor om alle goederen te weigeren die niet uitgevoerd werden volgens de voorziene voorwaarden en om ze terug op te zenden op kosten van de leverancier. Tijdelijke opslag van geweigerde goederen kunnen niet aanzien worden als goedkeuring en aanvaarding; het risico en kost van deze opslag is ten laste van de leverancier. In alle gevallen heeft ASTRIA BVBA recht op vergoeding van alle door een gebrek veroorzaakte schade en op vrijwaring door de leverancier voor elke schadevordering ingesteld door derden. 
11. Eigendomsoverdracht – De eigendom gaat over bij de levering van de geleverde materialen/goederen. Elk beding dat de eigendomsoverdracht uitstelt of enig voorbehoudt m.b.t. deze overgang inhoudt, kan niet aan ASTRIA BVBA worden tegengeworpen. 
12. Aansprakelijkheid – De leverancier is gehouden tot vergoeding van elke schade die naar aanleiding of ter gelegenheid van de uitvoering van de bestelling wordt veroorzaakt door hemzelf of zijn aangestelden, of door zijn uitvoeringsagenten of hun aangestelden. 
13. Facturen – Facturen worden enkel betaald indien zij aan de aankoopvoorwaarden voldoen en indien zij de referentie van onze bestelbon bevatten. ASTRIA BVBA behoudt zich het recht voor om facturen terug te sturen die hier niet aan voldoen. De betalingstermijn zal pas ingaan van het moment dat de correcte factuur ontvangen is, ongeacht de oorspronkelijke datum van de factuur. 
14. Betaling – Facturen worden betaald op 30 (dertig) dagen na de ontvangst van de factuur, behoudens anders vermeld op de bestelbon of in de leveringsovereenkomst. 
15. Nalatigheidsintresten – Nalatigheidsintresten wegens laattijdige betaling zijn pas mogelijk nadat ASTRIA BVBA behoorlijk in gebreke werd gesteld door de leverancier. 
C. Verkoopsvoorwaarden 
1. Offertes en orderbevestiging/bestelling 
2.1. Offertes opgemaakt door ASTRIA BVBA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2.2. De ondertekening en – ook elektronische – terugzending van de offerte door de opdrachtgever naar ASTRIA BVBA binnen de gestelde vervaltermijn houdt een opdrachtbevestiging/bestelling in, alsook de aanvaarding door de opdrachtgever van voorliggende algemene voorwaarden. Een bestelling is definitief. Bij annulatie van een bestelling kan door ASTRIA BVBA een schadevergoeding van 20% van het totale bedrag geëist worden. Evenwel is na goedkeuring van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie geen annulatie meer mogelijk. Tenzij anders overeengekomen wordt elke filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie, alsook elke wijziging daaraan, extra in rekening gebracht. 
2.3. De offerteprijs wordt berekend op het voorziene aantal goederen en de voorziene te leveren diensten, zodat latere wijzigingen in aantallen en diensten hun invloed kunnen hebben op de finaal aan te rekenen (eenheids)prijs. Wijzigingen van de initiële bestelling, voor zover als nog mogelijk, kunnen door ASTRIA BVBA worden aangerekend. 
2.4. Transport van de goederen van en naar de opdrachtgever, waarvan de kost ten laste is van de opdrachtgever, is nooit in de prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
2. Uitvoering van de opdracht 
2.1. Kleuren, aantallen en fouten – De opdrachtgever dient ermee rekening te houden dat de kleuren en tinten, zowel van het materiaal als van de bedrukking, bij het bewerken een lichte verandering kunnen ondergaan dan wel kunnen afwijken van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie en zal ASTRIA BVBA hiervoor nooit aansprakelijk kunnen stellen, noch enige vergoeding vorderen, noch een reden hebben tot weigering van de levering. Leveringen van 10% meer of min zijn toegestaan, alsook onderlinge afwijkingen inzake kwaliteit en uitvoering. Indien de te behandelen materialen door de opdrachtgever geleverd worden, dient deze er eveneens rekening mee te houden dat bij het bewerken afwijkingen inzake kwaliteit en uitvoering kunnen voorkomen, met een mindere levering tot gevolg. De opdrachtgever kan in geen enkel geval ASTRIA BVBA hiervoor aansprakelijk stellen noch enige vergoeding eisen of dit als reden inroepen voor de weigering van de goederen. 
2.2. Leveringstermijnen mogen niet als uiterste termijnen worden beschouwd en worden enkel gegeven ten titel van inlichting, al worden zij zoveel als mogelijk gerespecteerd. De overeengekomen leveringstermijn gaat in elk geval slechts in na goedkeuring door de opdrachtgever van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie. Hoe dan ook kan vertraging in de levering geen grond opleveren tot verbreking of ontbinding van de overeenkomst en vormt zij evenmin een grond voor het eisen van enige schadevergoeding door de opdrachtgever, tenzij de leveringstermijn door de opdrachtgever uitdrukkelijk als substantieel is aangegeven én de goedkeuring van de filmproef, proefdruk, preview dan wel simulatie tijdig is gegeven door de opdrachtgever. 
2.3. Tenzij anders wordt overeengekomen, zijn alle transportkosten ten laste van de koper. 
2.4. Alle gebeurlijke verzendingen, ook diegene die franco geschieden, gebeuren op risico van de opdrachtgever. 
2.5. Geen enkele terugname zal worden aanvaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door ASTRIA BVBA. De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebruikte goederen kunnen nooit het onderwerp van klachten vormen en zullen nooit teruggenomen of vervangen worden. 
3. Industriële of intellectuele eigendomsrechten 
3.1. De opdrachtgever die een opdracht geeft voor bedrukking, wordt verondersteld daartoe te zijn gemachtigd. ASTRIA BVBA wijst derhalve iedere aansprakelijkheid af voor gebeurlijke vervolgingen wegens inbreuken op industriële of intellectuele eigendomsrechten bij het vervaardigen van het drukwerk van druk en borduurwerken en de opdrachtgever vrijwaren ASTRIA BVBA uitdrukkelijk en integraal voor iedere aanspraak ingeval van schending van de industriële of intellectuele eigendomsrechten. 
3.2. Het auteursrecht en alle verdere intellectuele rechten omtrent alle door ASTRIA BVBA vervaardigde originele ontwerpen blijven uitdrukkelijk aan ASTRIA BVBA voorbehouden, met inbegrip van het reproductierecht. Alle clichés, modellen, ontwerpen, tekeningen, teksten, screens, … blijven de uitsluitende eigendom van ASTRIA BVBA en kunnen niet opgeëist worden door de opdrachtgever. 
4. Betaling 
4.1. Door ASTRIA BVBA opgegeven bedragen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld. Eventuele wijzigingen in B.T.W.-tarieven zijn ten laste van de opdrachtgever. 
4.2. Bij bevestiging van de opdracht en/of bestelling door de opdrachtgever kan ASTRIA BVBA een voorschotfactuur opmaken voor een door haar te bepalen percentage van het totaalbedrag. 
4.3. Na uitvoering van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een eindfactuur, waarbij het betaalde voorschot in mindering wordt gebracht van de overeengekomen totaalprijs. 
4.4. Elke (voorschot)factuur van ASTRIA BVBA is op het rekeningnummer ING 363-0140671-61 betaalbaar te Gent binnen de 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de voorzijde van de (voorschot)factuur. 
4.5. Bij niet-betaling, niet-tijdige en/of onvolledige betaling van de (voorschot)factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldatum en tot integrale betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door de opdrachtgever een jaarlijkse verwijlintrest verschuldigd van 10% van het openstaande factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor bijkomende nadelen, administratie- en andere kosten verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR als strafbeding, onverminderd het recht van ASTRIA BVBA om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dit alles staat los van de gebeurlijke gerechtskosten, inningskosten en onkosten verbonden aan onbetaalde cheques, die in voornoemde schadevergoeding niet begrepen zijn en afzonderlijk ten laste van de opdrachtgever vallen. 
4.6. Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee dat enige andere niet-vervallen factuur onmiddellijk opeisbaar wordt. 
4.7. ASTRIA BVBA behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling van een factuur de werkzaamheden stop te zetten en een retentierecht op de goederen uit te oefenen. Deze stopzetting geldt dan als ingebrekestelling. Tegen de stopzetting zal de opdrachtgever geen verhaal kunnen uitoefenen. ASTRIA BVBA behoudt zich het recht voor om de volledige eigendom van de geleverde goederen tot op de laatste dag van de volledige betaling van de goederen. 
5. Klachten 
5.1. Alle klachten en opmerkingen inzake gepresteerde diensten en facturen zijn uitsluitend ontvankelijk indien ze schriftelijk door de opdrachtgever worden gedaan binnen een termijn van 3 dagen na de verzendingsdatum van de factuur, levering van de diensten dan wel ontvangst van de geleverde goederen. Elke klacht moet bij aangetekend schrijven worden gedaan en moet nauwkeurig de aard en de motivering van de klacht vermelden. 
5.2. Alle klachten of opmerkingen die ASTRIA BVBA na deze voormelde bindende termijn bereiken worden als nietig beschouwd en de facturen en voorliggende voorwaarden zullen als definitief en zonder enig voorbehoud als aanvaard worden beschouwd. 
5.3. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting om de facturen tijdig te betalen. Een klacht staat niet zonder meer gelijk met het protesteren van de factuur. 
D. Geschillen: toepasselijk recht – bevoegde rechter 
1. Iedere overeenkomst en elke levering van diensten, zelfs met internationaal karakter, is onderworpen aan het Belgisch recht. De volledige relatie tussen ASTRIA BVBA en de contractant is in al zijn aspecten en voor alle verrichtingen onderworpen aan de Belgische wetgeving. 
2. In geval van betwisting en geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent territoriaal bevoegd. Enkel ASTRIA BVBA behoudt daarnaast de mogelijkheid om het geschil in te leiden voor de rechtbank die bevoegd is volgens het gemene recht.

Afdrukken